^Powrót na górę strony
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

BIP

Licznik odwiedzinLogin

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z PRZEDSZKOLA NR 4 W POZNANIU 

 

 

 

1. Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu

 

2. Zakres procedury

 

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 4 w Poznaniu

 

3. Osoby podlegające procedurze

 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

 

4. Opis procedury

4.1 Procedura przyprowadzania dziecka do Przedszkola

 • - Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby przez nich upoważniane. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi Przedszkola.
 • - Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.30 Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola oraz jego planowaną nieobecność w danym dniu należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 8.30.
 • - Należy pamiętać o bezwzględnym odbijaniu kart na czytniku.
 • - Rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, mają obowiązek osobiście oddać je pod opiekę odpowiedniego nauczyciela lub pomocy.
 • - Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno być zdrowe.
 • - W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel może zażądać nauczyciel po dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu spowodowanej chorobą zakaźną.
 • - Nauczyciel odbierający dziecko od rodziców ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie przynosi ze sobą przedmiotów lub zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci.
 • 4.2 Procedura odbierania dziecka z Przedszkola

  Osoby upoważnione do obioru ddziecka z Przedszkola

  • - Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze z Przedszkola od momentu przekazania go przez nauczyciela Przedszkola.
  • - Osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do obioru dziecka powinny być pełnoletnie.
  • - Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka
   z Przedszkola tylko poprzez pisemne oświadczenie składane Dyrektorowi Przedszkola lub odpowiedniemu nauczycielowi grupy. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
  • - Upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich jest pozbawione bądź ma ograniczone lub zawieszone prawa rodzicielskie. Rodzic powołujący się na taką okoliczność ma obowiązek przedstawienia kopii odpisu wyroku dotyczącego władzy rodzicielskiej (bez uzasadnienia).
  • - Upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, nie później jednak niż w dniu 10 września, i jest ono ważne przez jeden rok.
  • - Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
  • - Upoważnienie powinno być przechowywane przez odpowiedniego nauczyciela w dokumentacji grupy, natomiast w pokoju nauczycielskim powinna znajdować się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy.
  • - Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.
  • - Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej.
  • - Żadna telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia do wydania dziecka nie będzie uwzględniania.
  • - Na prośbę nauczyciela lub innego personelu Przedszkola osoba odbierająca dziecko z Przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.
  • - Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach niezwłocznie należy powiadomić Dyrektora Przedszkola i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
  • 4.3. Zasady odbierania dziecka z Przedszkola

   • - Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek przyprowadzić dziecko do przedszkola najpóźniej do godziny 8.30
   • - Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali zabaw lub z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był odpowiednio zaakcentowany.
   • - Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
   • 5. Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola

    • - W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważniona osobą, wskazaną w upoważnieniu.
    • - W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne osoby upoważnione nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję.
    • - Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną osobę lub Policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.
    • 6. Postanowienia końcowe
     • - Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzicie na spotkaniu organizacyjnym. 
     • - Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor placówki w porozumieniu
      z Radą Pedagogiczną .
     • Podstawa prawna:

      • - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.);
      • - Statut Przedszkola nr 4 w Poznaniu

       

    

   

   

 

 

Ramowy rozkład dnia

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

6:00-7:30 - zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.

7:30-8:00 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym; pozostałe dzieci zabawy dowolne.

Czytaj więcej: Ramowy rozkład dnia

Informacja publiczna

Informacje publiczne dotyczące Przedszkola nr 4 w Poznaniu dostępne są na stronie BIP.

Nasza Kadra

W przedszkolu zatrudniona jest siedmioosobowa, wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jest to zespół twórczy, kreatywny, poszukujący nowoczesnych i nowych rozwiązań, dobrze zintegrowany i współpracujący ze sobą,

dobrze zorientowany w przemianach współczesnej edukacji, nastawiony na zdobywanie wysokich kwalifikacji, ustawiczne doskonalący się zawodowo w ramach zorganizowanych form instytucjonalnych i WDN. Ważną grupą, która współtworzy obraz przedszkola jest zespół pracowników administracyjno - obsługowych. Pomimo krótkiego okresu wspólnej pracy udało się spowodować, że wszyscy pracownicy czują się ważni i odpowiedzialni za swoje stanowiska pracy. Każdy zna zakres swoich obowiązków i sumiennie je wykonuje. Sprzyja temu atmosfera przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Jolanta Raczyńska

 

NAUCZYCIELE

pani Tatiana

pani Renata W. 

pani Renata K.

pani Izabela 

pani Katarzyna 

pani Ewa 

pani Agnieszka 

 

POMOCE NAUCZYCIELI 

pani Sylwia 

pani Katarzyna 

pani Jolanta 

pani Renata 

 

ADMINISTRACJA 

pani Żaneta 

pani Wiesława 

pani Beata 

pani Kalina 

 

KUCHNIA

pani Elżbieta

pani Violetta

 

PRACOWNIK TECHNICZNY

pan Bogusław  

Copyright © 2013. Przedszkole nr 4 w Poznaniu Rights Reserved.